International Democracy Newsletter - No. 3 - February 2019